Zaznacz stronę
  tel. kom. 606 261 221       tel. (17) 857 82 02

Zakres usług

Ofertę swoich usług kierujemy do Osób Prywatnych, Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Administracji.

Zakres usług kominowych:

 • czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
 • remonty kominów – montaż wkładów i nasad
 • przepięcia i udrożnienia
 • montaż nawiewników zewnętrznych
 • kamerowanie i czyszczenie przewodów kominowych

Przeglądy okresowe:

 • okresowe przeglądy potwierdzone wymaganymi protokołami
 • okresowe przeglądy przewodów kominowych
 • okresowe przeglądy wentylacji mechanicznej
 • ekspertyzy

Wentylacje mechaniczne:

 • projektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznych
 • okresowe przeglądy
 • czyszczenie układów i instalacji wentylacji mechanicznych
 • wymiany filtrów w centralach wentylacyjnych
 • przeglądy central wentylacyjnych
 • naprawy awarii

Ustawa – Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) w art. 62, ust. 1, pkt 1, lit. c stanowi, że: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”

Ponadto rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563) w paragrafie 30, ust. 1 i 2 nakłada na właścicieli i zarządców obiektów, w których odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązek czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych. Przy opalaniu węglem, koksem lub innym paliwem stałym – należy czyścić przewody cztery razy w roku, w przypadku używania paliwa ciekłego (np. oleju opałowego) – czyszczenie powinno się odbywać dwa razy w roku. Natomiast przewody wentylacyjne należy czyścić raz w roku. Za uchybienie temu obowiązkowi grożą kary przewidziane w kodeksie wykroczeń.

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego (Dz. U. 2000 nr 106 poz. 1126), Art. 62.1 instalacje gazowe oraz przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny być poddawane okresowej kontroli nie rzadziej nić raz do roku.

Adres

ul. Wiosenna 3
35-303 Rzeszów

Zadzwoń

tel. (17) 857 82 02
tel. kom. 606 261 221

Napisz do Nas

biuro@budonit.pl